Tervetuloa Kirjastoon

Laitteiden käyttö

Digitaalisten laitteiden oikea käsittely ja käyttö perustehtävissä.

0.1 Tietokoneiden käyttö

Tietokoneen käynnistäminen, sen painikkeiden käyttö sekä tietokoneen pääkäyttöliittymän käyttö.

0.2 Tablettien käyttö

Tabletin käynnistäminen, sen painikkeiden käyttö sekä tabletin pääkäyttöliittymän käyttö.

0.3 Älypuhelinten käyttö

Älypuhelimen käynnistäminen, sen painikkeiden käyttö sekä älypuhelimen pääkäyttöliittymän käyttö.

0.4 Lisälaitteiden käyttö

Lisälaitteiden (tulostimen, verkkokameran, skannerin, projektorin, ulkoisten kovalevyjen sekä muistikorttien ym.) käynnistäminen, niiden painikkeiden käyttö sekä lisälaitteiden pääkäyttöliittymän käyttö.

Digitaalinen lukutaito

Tiedontarpeiden ilmaisu, digitaalisen tiedon ja sisällön paikantaminen ja nouto. Lähteen ja sen sisällön soveltuvuuden arviointi. Digitaalisen tiedon ja sisällön tallennus, hallinta ja organisointi.

1.1 Tiedon ja digitaalisen sisällön selaus, etsintä ja suodattaminen

Tiedontarpeiden ilmaisu, tiedon ja sisällön haku digitaalisissa ympäristöissä, tiedon ja sisällön käyttö sekä niiden välillä siirtyminen. Omien hakustrategioiden luonti ja päivittäminen

1.2 Tiedon ja digitaalisen sisällön arviointi

Tiedon(lähteiden) ja digitaalisen sisällön uskottavuuden ja luotettavuuden analysointi, vertailu, tulkinta ja kriittinen arviointi.

1.3 Tiedon ja digitaalisen sisällön hallinta

Digitaalisten ympäristöjen tiedon ja sisällön organisointi, tallennus ja noutaminen; niiden organisointi ja käsittely strukturoidussa ympäristössä.

Viestintä ja yhteistyö

Viestintä erilaisten digitaalitekniikoiden avulla sekä ymmärrys siitä, mitä sopiva digitaaliviestintä tarkoittaa tietyssä kontekstissa.

2.1 Vuorovaikutus digitaalitekniikoiden kautta

Vuorovaikutuksessa toimiminen erilaisten digitaalitekniikoiden kautta sekä sen ymmärtäminen, mitä digitaalinen viestintä tarkoittaa tietyssä kontekstissa.

2.2 Jakaminen digitaalitekniikoiden kautta

Tiedon ja digitaalisen sisällön jakaminen digitaalitekniikoiden kautta, välittäjänä toimiminen, viittaus- ja tekijyyskäytäntöjen tunteminen.

2.3 Kansalaisena toimiminen digitaalitekniikoiden kautta

Osallistuminen yhteiskuntaan käyttämällä julkisia ja yksityisiä digitaalipalveluita; etsiä mahdollisuuksia voimaantumiseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen digitaalitekniikoita käyttämällä.

2.4 Yhteistyö digitaalitekniikoiden kautta

Digitaalisten työkalujen ja tekniikoiden käyttäminen yhteistyöprosesseissa sekä tiedon, resurssien ja osaamisen uudelleenrakentamisessa ja -luomisessa.

2.5 Verkkoetiketti

Käyttäytymisnormien ja osaamisen tiedostaminen käytettäessä digitaalitekniikoita ja oltaessa vuorovaikutuksessa digitaalisissa ympäristöissä.
Viestintästrategioiden soveltaminen eri yleisöille sekä kulttuuristen ja sukupolvien välisten erojen tiedostaminen digitaalisissa ympäristöissä.

2.6 Digitaalisen identiteetin hallinta

Yhden tai useamman digitaalisen identiteetin luonti ja hallinta.
Oman maineen suojelu sekä sen tiedon hallinta, jota tuotetaan digitaalisia työkaluja, ympäristöjä ja palveluja käyttämällä.

Digitaaliset sisällöt

Digitaalisen tiedon luominen ja muokkaaminen eri muodoissa sekä itseilmaisu digitaalisilla keinoilla.

3.1 Digitaalisen sisällön kehittäminen

Digitaalisen sisällön luominen ja muokkaaminen eri muodoissa.
Itseilmaisu digitaalisilla keinoilla.

3.2 Digitaalisen sisällön sopeuttaminen ja uudelleen käsittely

Tiedon ja sisällön muokkaaminen, jalostaminen, parantaminen ja sopeuttaminen olemassa olevaan tietopohjaan. Uuden, alkuperäisen ja merkityksellisen sisällön ja tiedon luominen.

3.3 Tekijänoikeus ja luvat

Sen ymmärtäminen, miten tekijänoikeus ja luvat liittyvät tietoon, digitaaliseen tietoon sekä sisältöön.

3.4 Ohjelmointi

Ymmärrettävien ohjeiden suunnittelu ja kehittäminen tietokonejärjestelmälle, tarkoituksena ratkaista annettu ongelma tai suorittaa tietty tehtävä.

Turvallisuus

Laitteiden ja digitaalisen sisällön suojaaminen, digitaalisten ympäristöjen riskien ja uhkien ymmärtäminen. Tietoisuus turvallisuus- ja varmuustoimista sekä asianmukainen suhtautuminen luotettavuuteen ja yksityisyyteen

4.1 Laitteiden suojaaminen

Laitteiden ja digitaalisen sisällön suojaaminen, digitaalisten ympäristöjen riskien ja uhkien ymmärtäminen.
Tietoisuus turvallisuus- ja varmuustoimista sekä asianmukainen suhtautuminen luotettavuuteen ja yksityisyyteen.

4.2 Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen

Sen ymmärtäminen, miten henkilön yksilöiviä tietoja käytetään ja jaetaan niin, että pystyy suojaamaan itsensä ja muut vahingolta, sekä sen ymmärtäminen, että digitaalipalvelut kertovat ”Tietosuojamenettelyssään”, miten käyttävät henkilötietoja.

4.3 Terveyden ja hyvinvoinnin suojaaminen

Terveysriskien sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin uhkien välttäminen digitaalitekniikoita käyttäessä.
Itsen ja muiden suojaaminen mahdollisilta vaaroilta digitaalisissa ympäristöissä (esim. verkkokiusaaminen), tietoisuus digitaalitekniikoista, joita käytetään sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen.

4.4 Ympäristönsuojelu

Tietoisuus digitaalitekniikoiden ja niiden käytön vaikutuksesta ympäristöön.

Ongelmanratkaisu

Teknisten ongelmien tunnistaminen laitteita ja digitaalisia ympäristöjä käytettäessä, sekä näiden ongelmien ratkaisu (vian etsinnästä aina monimutkaisempiin ongelmiin).

5.1 Teknisten ongelmien ratkaiseminen

Teknisten ongelmien tunnistaminen laitteita ja digitaalisia ympäristöjä käytettäessä, sekä näiden ongelmien ratkaisu (vian etsinnästä aina monimutkaisempiin ongelmiin).

5.2 Tarpeiden ja niiden teknisten ratkaisujen tunnistaminen

Tarpeiden arviointi sekä digitaalisten työkalujen ja mahdollisten teknisten ratkaisujen tunnistaminen, arviointi, valinta ja käyttö niihin vastaamiseen.
Digitaalisten ympäristöjen säätäminen ja muuttaminen vastaamaan omiin tarpeisiin (esim. saavutettavuus).

5.3 Digitaalitekniikoiden luova käyttäminen

Digitaalisten työkalujen ja tekniikoiden käyttö tiedon luomiseen sekä uusien prosessien ja tuotteiden kehittämiseen.
Osallistuminen kognitiivisiin prosesseihin sekä yksin että yhdessä toisten kanssa, tarkoituksena ymmärtää ja ratkaista käsitteellisiä ongelmia ja ongelmatilanteita digitaalisissa ympäristöissä.

5.4 Digitaalisten taitojen puutteiden tunnistaminen

Sen ymmärtäminen, mitä omissa digitaalisissa taidoissa pitää parantaa tai päivittää.
Toisten tukeminen heidän digitaalisten taitojensa kehityksessä; mahdollisuuksien etsiminen oman itsensä kehittämiseen.
Digitaalisen kehityksen seuraaminen.